Innehåll behandling


Själandsgården är ett HVB-hem som vänder sig främst till flickor/unga kvinnor med beteendesvårigheter, självskadebeteende, begynnande missbruk och kriminalitet. Målgrupp 15-21 år. Vi tar emot placeringar jml SoL och LVU. 

Själandsgårdens utbildning/behandling utgår från KBT. KBT rekommenderas som metod av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruk-och beroendevård 2014.

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man kartlägger tankemönster och tränar på att använda sig av nya beteenden för att minska psykologiska- och sociala svårigheter. Grundtanken är att ersätta de tankar och känslor som leder till beteenden som orsakar ohälsa/negativa konsekvenser med mer funktionella. I praktiken innebär det att vi inverkar på ungdomens sätt att tänka, känna och agera.  Genom praktisk tillämpning och träning påverkar vi ungdomens tankemönster som förut har stärkt det asociala
beteendet.  Varje ungdom är unik vilket innebär att alla har ett eget individuellt utbildnings/behandlingsupplägg.  Ungdomen ska
känna att hennes nya tankemönster och beteende är ett bättre alternativ än det gamla. Utbildningen/behandlingen innebär att ungdomen tillåts växa in i sitt nya beteende och etablerandet av förnyade tankemönster. Ungdomen får sedan i takt med beteendeförändringen uppleva positiv bekräftelse för detta.

Med KBT som grund komplettar Själandsgården med andra kognitivt baserade metoder såsom RePulse, DBT, ACT och kriminalitetsprogrammet ”Ett nytt vägval”  för att skapa så stora förutsättningar som möjligt. Utbildningsupplägget görs i samråd med socialtjänst utifrån de behov/problematik och förutsättningar som finns.Vi erbjuder även föräldrautbildning för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. 
 
Ett nytt vägval: Kriminalitetsprogram som riktar sig mot ungdomar som riskerar att utveckla eller har utvecklat ett kriminellt beteende. Syftar till att förebygga kriminalitet och minska återfall i brott. 

 
RePulse: KBT-baserad metod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter.  

DBT: Dialektisk beteendeterapi är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer. 

ACT: Kallas ofta tredje vågens KBT som har uppvisat goda resultat mot bla ångest, depression och trauma. 

CRAFT: Föräldrautbildning som syftar till att ge föräldrar kunskap och verktyg att förhålla sig till en ungdoms livsstil. 

Utöver det erbjuder vi även drogsamtal/beroendesamtal med utbildade drog-och alkoholterapeuter.

I Socialstyrelsens riktlinjer för ungdomar förespråkar de korta inslag som MI i kombination med KBT vilket vi tillämpar med gott resultat. Vi har utbildad personal med lång erfarenhet både gällande KBT och MI.  Socialstyrelsen beskriver även vikten av handledning för personal vilket vi har regelbundet, både utifrån ett klient- och ett personalperspektiv. Själandsgården har hög kompetens, stabil personalgrupp (låg personalomsättning),  beprövad erfarenhet, kontinuerlig utvärdering av utbildningsresultat/verksamhet, kontinuerlig uppdatering av forskning  och utvecklingresultat, utarbetat systematiskt kvalitetsarbete och handledning  där allt arbete utgår från ungdomens behov vilket skapar goda förutsättningar för evidensbaserad praktik.


 

Det som gör Själandsgården unik är att vi kompletterar vår utbildning/behandling med hästunderstödd terapi och vi har egna hästar på gården. Vi har även andra djur i verksamheten då djur överlag ofta kan bidra med en positiv terapeutisk effekt. 

Hästunderstödd terapi innebär ett arbete där man använder häst för att möjliggöra en personlighetsutveckling. Det är visat genom forskning att främst hästar är positivt i arbete med människor för utvecklandet av tillit, empati och självkänsla. Det innebär samtidigt en känsla av sammanhang under stunder i stallet, att träna ansvar för ett levande djur som dessutom svarar på de signaler du ger det. Det innebär att träna på tålamod och lugn, tydlighet och ta initiativ. Det innebär även övningar som bedrivs både på hästens rygg men även från marken. Att utveckla mod och tillit genom att guida hästen genom olika övningar, våga vara nära och ta mot instruktioner. Beröring av djuret frisätter hormoner i kroppen som skapar välmående och behag vilket ger ett inre lugn och skapar tillit hos en ungdom som har tillitsbrist.